Hyundai Coupe Wheel (2004)

48,000 Miles
48,000 Miles